Opći uvjeti

Prije korištenja usluga ponuđenih na stranici www.rovinj.com, pročitajte opće uvjete poslovanja budući da su njima regulirana prava i obaveze zainteresiranih strana.
Turistička agencija Natale d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija, mi) registrirana u Rijeci, sa sjedištem u Rovinju, Carduccijeva 4, OIB 28077757756; ID kod: HR-B-52-040116259. MBS: 040116259 posreduje u iznajmljivanju privatnog smještaja u Rovinju i okolici između korisnika usluge (u daljnjem tekstu: Klijent, Vi) i iznajmljivača (u daljnjem tekstu: Iznajmljivač), prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.rovinj.com (u daljnjem tekstu: Web stranica). Korištenje Web stranice podrazumijeva slaganje s općim uvjetima.

1. Korištenje Web stranice

Tekstove, grafičke oznake, fotografije, vizualna rješenja i ostale sadržaje ove Web stranice zabranjeno je kopirati, modificirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti. Vlasništvo je zaštićeno hrvatskim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu. Klijent može koristiti Web stranicu isključivo u osobne svrhe, za rezervaciju smještaja ili za radnje koje su korištenjem ove Web stranice dozvoljene.

Prilikom rezervacija nisu dozvoljene nekorektne informacije, fiktivne rezervacije, kao ni iskrivljavanje osobnih podataka, a Agencija ima pravo da u takvim ili sličnim situacijama odustane od ugovora s Klijentom na štetu istog. Klijent se obvezuje da će Agenciji dostaviti točne kontaktne podatke (ime, prezime, e-mail, adresa…), u slučajevima kada se to od njega traži. Klijent se slaže da Agencija može koristiti navedeno u svrhu uspostavljanja kontakta s Klijentom kada je to potrebno.

Radi poboljšanja servisa Web stranice Opći uvjeti mogu se mijenjati u svakom trenutku bez najave. Ova Web stranica povezana je sa drugim internet stranicama za čiji sadržaj Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Najam

Agencija nudi smještaj i ostale usluge prezentirane na Web stranici. Agencija kod pruženih usluga smještaja posluje kao posrednik u ime i za račun Iznajmljivača, sukladno čl.10 st. 3. i 4. Pravilnika o PDV-u. Pritom Agencija zaključuje ugovor o posredovanju s Iznajmljivačem, čime je opunomoćena za sklapanje ugovora u njegovo ime i njegov račun, te Klijentima nudi uslugu smještaja po cijenama definiranima za tekuću sezonu.

Sve smještajne jedinice prikazane na Web stranici provjerili smo osobno i jamčimo vjerodostojnost opisa istih u trenutku njihova nastajanja, no moguća su odstupanja u slučajevima kada vlasnik smještaja naknadno izmijeni svoju ponudu, bez da o tome obavijesti Agenciju
U trenutku potvrde Klijentove rezervacije, Agencija preuzima odgovornost u skladu s odrednicama Općih uvjeta objavljenih na ovim stranicama. U slučaju pitanja ili nejasnoća, pozivamo Vas da nas kontaktirate prije zaključivanja rezervacije. U trenutku kada izvršite plaćanje akontacije za najam smještaja, podrazumijeva se da ste pročitali, razumjeli i prihvatili Opće uvjete rezervacije. Usluga smještaja započinje prvim danom rezervacije od 15:00 (check-in, osim u slučajevima kada na voucheru nije drugačije specificirano), a završava zadnjeg dana rezervacije najkasnije do 10:00 (check-out).

3. Rezervacije

Da biste pronašli smještaj koji najbolje odgovara Vašim očekivanjima, savjetujemo Vam da rezervaciju izvršite što ranije, budući da Rovinj ima vrlo visok indeks zauzetosti tijekom određenih razdoblja. Upiti za rezervaciju smještaja primaju se elektroničkim putem, ispunjavanjem rezervacijskog obrasca na Web stranici u koji treba unijeti ispravne podatke o osobnim podacima Klijenta, te željeni datum dolaska i odlaska. Netom po ispunjavanju rezervacijskog obrasca, zaprimit ćete automatsku e-mail potvrdu primitka upita, a agencija se obvezuje provjeriti dostupnost i odgovoriti na upit u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 24 sata. Ako je traženi smještaj slobodan, poslat ćemo Vam potvrdu s uputama za kompletiranje rezervacije i podacima za uplatu. U slučaju da traženi smještaj nije dostupan, ponudit ćemo Vam adekvatan alternativni smještaj iste kategorije i što sličnijih karakteristika.

Klijent se obvezuje uplatiti predujam u iznosu od 30% od ukupne usluge smještaja, dok se ostatak od 70% plaća najkasnije 14 dana prije dolaska. U slučaju neplaćanja predujma u dogovorenom roku, Agencija si uzima pravo otkazati navedeni upit za rezervaciju. Za detaljan opis koraka rezervacije i načine plaćanja, posjetite sekciju „Kako rezervirati“

4. Plaćanje i cijena usluge

Za potvrdu rezervacije Vašeg smještaja, potrebno je uplatiti depozit u iznosu od 30% ukupnog iznosa, a najkasnije 14 dana prije dolaska i preostali iznos. U iznimnim slučajevima, kada gost ne želi platiti ukupan iznos unaprijed, već samo akontaciju od 30%, a ostatak u agenciji po dolasku (isključivo gotovinom), obavezan je o tome unaprijed obavijestiti agenciju putem e-maila na info@rovinj.com. Agencija zadržava pravo prihvaćanja ili odbijanja takvog zahtijeva.

Cijena usluga navedena je na web stranicama, a sve vrste dodatnih usluga koje nisu izričito uključene u cijenu, putnik plaća sam i dužan ih je naručiti prilikom rezervacije smještaja ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta.

Na Web stranici objavljene su cijene izražene u Eurima (EUR) te uključuju PDV i boravišnu pristojbu (koja se u određenim slučajevima naplaćuje direktno kod iznajmljivača).

Plaćanje je moguće izvršiti na sljedeće načine:

 • bankovnom doznakom

Plaćanje depozita se vrši u Eurima, a svi eventualni dodatni troškovi (trošak naloga, tečajnih razlika, dodatna davanja) moraju biti na teret Klijenta. U protivnom, Agencija može teretiti Klijenta za razliku u troškovima rezervacije. Doznaka mora sadržavati podatak o broju rezervacije, sukladno naputku zaprimljenom u trenutku potvrde raspoloživosti smještaja. Kada klijent izvrši bankovnu transakciju, neophodno je da Agenciji dostavi potvrdu o učinjenome, faksom na broj: +385 (0)52 813 365 ili e-mailom na: info@rovinj.com. Vaša rezervacija postaje pravovaljana tek u trenutku kada Agencija potvrdi primitak uplate, o čemu ćemo Vas obavijestiti putem e-maila. Eventualni preostali iznos potrebno je platiti 14 dana prije dolaska.

 • kreditnom karticom

Primamo plaćanje kreditnim karticama MasterCard®, Maestro®, Visa i American Express®. Agencija ne naplaćuje dodatne naknade za korištenje kreditne kartice. Kod plaćanja kreditnom karticom sve transakcije i podaci su osigurani i zaštićeni SSL certifikatom.

Valuta naplate je Euro (EUR), a ako se klijent koristi nekom drugom valutom, prilikom terećenja kartice svi se iznosi preračunavaju u lokalnu valutu sukladno tečaju izdavatelja kreditne kartice (kao rezultat konverzije, moguća su manja odstupanja od izvorne cijene navedene na našim web stranicama).

Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

4.1 Dodatni troškovi

Iznajmljivač prije početka korištenja usluge smještaja, tj. primopredaje ključeva, može od Klijenta zatražiti plaćanje kaucije. Kaucija je iznos kojim se Iznajmljivač osigurava od eventualne štete prouzročene neadekvatnim načinom korištenja smještajne jedinice od strane Klijenta. Ista se vraća Klijentu nakon završetka korištenja usluge ako se ustanovi da u objektu nije došlo do oštećenja inventara. U slučaju da je do istoga došlo, Iznajmljivač zadržava pravo da si kaucijom naplati štetu počinjenu na inventaru smještajne jedinice. Agencija nije nadležna i ne preuzima odgovornost za moguće nesuglasice oko kaucije između Iznajmljivača i Klijenta.

5. Opis usluga

Svi objekti su usklađeni s hrvatskim standardima kategorizacije i dostatni su za broj osoba koji je prikazan u opisu ponude te ne moraju odgovarati standardima drugih država. Svi objekti posjeduju dozvolu za iznajmljivanje i kategorizaciju državnih organa. Klasifikacija objekta po zvjezdicama daje sliku o standardu istog.

Agencija je osobno pregledala svaku smještajnu jedinicu i jamči da su opisi sastavljeni u dobroj vjeri, te da odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku pregleda objekta i objave njegova opisa na Web stranici. Ipak, moguća su odstupanja u slučajevima kada vlasnik smještaja naknadno izmijeni svoju ponudu, bez da o tome obavijesti Agenciju. Iako se, u pravilu, glavne izmjene odnose na podizanje kvalitete usluge, Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata na web stranicama, a koja je dobivena od strane treće osobe.

U pravilu se smještajna jedinica predaje na korištenje uredna, čista i u ispravnom stanju. U slučaju da Klijent prilikom ulaska u jedinicu primijeti neispravnosti ili oštećen inventar, dužan je o tome odmah obavijestiti Iznajmljivača, u protivnom se smatra da je jedinica preuzeta u potpuno ispravnom stanju.

Cijena usluge korištenja smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji, dnevni najam, boravišnu pristojbu (kod privatnog smještaja), posteljinu, ručnike (izuzevši ručnike za plažu), utrošak vode, struje i plina te, ako se radi o smještajnoj jedinici sa korištenjem kuhinje, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom dovoljnim za broj osoba u rezervaciji. Osnovni kreveti se unaprijed pripremaju i presvlače posteljinom, dok za dogovorene pomoćne ležajeve Iznajmljivač stavlja na raspolaganje posteljinu, no ne priprema ih unaprijed.

Cijena usluge u pravilu obuhvaća i završno čišćenje, osim u slučaju kada je drugačije navedeno, te tjednu izmjenu posteljine i ručnika. Detaljan opis smještajne jedinice je prikazan u Osnovnim informacijama o smještajnoj jedinici.

Smještajna jedinica ne može primiti veći broj osoba no što je to specificirano u opisu jedinice. U slučaju nepoštivanja ove odrednice, Iznajmljivač zadržava neopozivo pravo raskida najma bez prethodne najave ili refundacije uplaćenog iznosa. Smještaj mogu koristiti samo gosti koji su prijavili svoj boravak, a svaka eventualna promjena treba se najaviti na vrijeme i treba biti odobrena od strane Agencije pisanim putem.

Djeca se također ubrajaju u ukupan broj osoba prilikom određivanja maksimalnog kapaciteta neke smještajne jedinice.

Kućni ljubimci dopušteni su isključivo uz prethodni izričit pristanak Agencije/Iznajmljivača te moraju biti navedeni na voucheru koji izdaje Agencija. Kućni ljubimci moraju biti čitavo vrijeme pod nadzorom te se njihovi vlasnici moraju pobrinuti da se ponašaju u duhu dobrog gospodara te da ne koriste krevet i ostalo pokućstvo. Po smještajnoj jedinici je dopušten isključivo jedan kućni ljubimac.

Putno osiguranje nije uključeno u cijenu usluge.

6. Otkaz rezervacije

6.1 Otkaz rezervacije od strane Klijenta 

Klijent može u svakom trenutku odjaviti (stornirati) rezervaciju i zatražiti povrat predujma prema ovdje navedenim uvjetima. Otkaz rezervacije može se izvršiti elektroničkom poštom, pismom, faksom ili osobno predati u našu poslovnicu, a svako odustajanje mora biti potvrđeno pisanim putem (e-mailom) od strane Agencije. Naknada za izvršeni otkaz rezervacije iznosi 25,00 eura, što predstavlja iznos koji Agencija zadržava zbog nastalih troškova otkaza rezervacije. Ostatak do uplaćenog predujma umanjen za bankovne troškove čini iznos koji se vraća Klijentu. U slučaju da se rezervacija otkaže (stornira) unutar 21 dana od planiranog početka korištenja usluge, Klijent gubi pravo na povrat predujma.

U slučaju otkaza rezervacije od strane Klijenta, Agencija će postupiti prema sljedećim odrednicama:

 • za otkaz više od 22 dana prije dolaska - Agencija zadržava fiksni iznos od 25,00 EUR za manipulativne troškove, čemu valja pridodati troškove bankovnog transfera
 • za otkaz 21 - 11 dana prije dolaska - 30% od ukupne cijene rezervacije (uplaćeni predujam)
 • za otkaz od 10 - 0 dana prije dolaska- 100% od ukupne cijene rezervacije
 • "no-show" - 100% od ukupne cijene rezervacije

Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Agencija može zaračunati eventualne troškove uzrokovane zamjenom. Dodatne odrednice o pravu kupca na raskid ugovora, roku za raskid, situacijama po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora, uvjetima reklamacije, odnosno povrata novaca i/ili robe, regulirane su Zakonom o zaštiti potrošača (Hrvatski Sabor, ožujak 2014.). Zakon je dostupan na sljedećem linku Narodnih novina.

6.2 Otkaz rezervacije od strane Agencije

Agencija zadržava pravo otkazivanja rezervacije pod sljedećim okolnostima:

 • u slučaju nepravodobno uplaćene akontacije, smatrat ćemo da je rezervacija otkazana s Vaše strane
 • Agencija zadržava diskrecijsko pravo na otkaz rezervacije kada procijeni da bi ponašanje Klijenta i njegovih bližnjih moglo ugroziti sigurnost, udobnost ili odmor drugih gostiju, Iznajmljivača i njegovih zaposlenika te ostalih osoba. U tom slučaju Klijent nema pravo na povrat novca
 • u slučaju kada Klijent prilikom komunikacije s Agencijom i rezervacije zataji činjenice koje bi se mogle negativno odraziti na neku od zainteresiranih strana
 • Agencija zadržava pravo otkazivanja rezervacije u slučaju više sile (rata, javnih nemira, terorističkih akcija, požara, vremenskih neprilika, epidemija, državnih udara te ostalih događaja na koje Agencija nema utjecaja, poput bolesti ili smrti Iznajmljivača), a koja bi rezultirale nemogućnošću smještaja u unajmljenoj jedinici, kao i nemogućnošću pronalaska adekvatne zamjene identične ili više kategorije.

U slučaju da Agencija mora stornirati putniku već unaprijed rezerviran konkretni objekt iz razloga što su nastale izvanredne ili nepredviđene okolnosti, Agencija je dužna putniku ponuditi zamjenu iste ili veće kvalitete ili izvršiti povrat novca uplaćenih za rezervaciju.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Agencija pretrpjela dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. U slučaju da za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Agencija nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

7. Dolazak i odlazak

Dolazak (Check in) je predviđen u terminu od 15 do 20 sati (osim u slučajevima kada na voucheru nije drugačije specificirano), a završava zadnjeg dana rezervacije najkasnije do 10:00 (check-out). Dolazak iza 20h nužno je najaviti unaprijed.

Klijent je prilikom dolaska dužan doći u agenciju Natale na adresi Carducci 4 u Rovinju, naši će Vam djelatnici objasniti pojedinosti te uputiti u rezervirani smještaj (najčešće u pratnji vlasnika objekta). Klijent će pri dolasku u smještajnu jedinicu provjeriti njezino stanje te ustvrditi usklađenost s opisom. Jedinica mora biti uručena u urednom i čistom stanju, a Klijent se obavezuje postupati s jedinicom i svom opremom u maniri dobrog gospodara. Smještajnu jedinicu potrebno je prilikom odlaska ostaviti u urednom i čistom stanju, u slučaju da Klijent to ne učini, Iznajmljivač zadržava pravo naplate dodatnih troškova čišćenja smještajne jedinice. U slučaju da Klijent ili njegovi gosti na bilo koji način oštete jedinicu ili njezinu opremu i namještaj, Klijent će Iznajmljivaču morati nadoknaditi štetu.

Klijent nema pravo ući u smještajnu jedinicu prije dozvoljenog termina na dan dolaska kao ni zadržati se nakon dozvoljenog termina na dan odlaska. U slučaju dolaska prije 15h ili odlaska nakon 10h, većina objekata omogućava odlaganje prtljage u nekoj od prostorija, no to nije pravilo.

Prilikom dolaska potrebno je predočiti putovnicu ili osobnu iskaznicu, zbog potrebe prijave boravka svih gostiju.

Klijent je prije dolaska dužan javiti Agenciji eventualno zakašnjenje ili nedolazak, i to u tijeku radnog vremena agencije, u protivnom Iznajmljivač može odbiti ulazak u smještajnu jedinicu. U slučaju da Kijent ne obavijesti Agenciju o svom nedolasku (no show) ili zakašnjelom dolasku do najkasnije 20 sati, Agencija će smatrati da je Klijent odustao od rezervacije te Klijent gubi pravo na povrat predujma/uplate i na korištenje usluga rezervirane smještajne jedinice, a ista se stavlja na raspolaganje drugim klijentima.

Ako Klijent poželi produžiti svoj boravak izvan termina rezervacije, mora o tome najprije informirati Agenciju, koja zatim provjerava dostupnost smještajne jedinice za željeni period. U slučaju njezine dostupnosti, Agencija izdaje pisano odobrenje Klijentu koji je obavezan snositi sve dodatne troškove proizašle iz produljenja rezervacije.

U slučaju prijevremenog odlaska, Klijent gubi svako pravo na povrat novca.

8. Obveze i odgovornost

Dužnost Agencije:

Dužnost Agencije je brinuti se u dobroj namjeri o provedbi korištenja usluga te o pravima i interesima Klijenta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna Klijentu omogućiti korištenje svih usluga na koje isti ima pravo te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim i nepredvidivim okolnostima (štrajkovi, nemiri, vremenske nepogode, nepredvidiva oštećenja na objektu, bolest ili smrt Iznajmljivača) prije ili za vrijeme trajanja korištenja usluga. U navedenim slučajevima, Agencija će poduzeti sve potrebne korake da bi Klijentu pokušala ponuditi alternativni smještaj istog ili višeg standarda ili obeštetiti Klijenta u iznosu koji je uplaćen do tog trenutka. Razlika u cijeni između rezerviranog smještaja i alternativnog smještaja ide na trošak Agencije.

Agencija se ne smatra odgovornom za neispravnost usluga ili prekid njihove isporuke, uključujući električnu energiju, vodu, instalacije, kao ni štete nastale oštećenjem, prekidom isporuke usluge ili bukom, a koje su rezultat radova ili popravaka u drugom dijelu istog ili susjednog objekta. Agencija nije odgovorna za osobne ozljede, gubitak ili oštećivanje osobnih stvari u vlasništvu Klijenta koji boravi u smještajnoj jedinici ili njezinom okruženju.

Dužnosti Klijenta:

 • brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH i države/-a kroz koje putuje
 • pridržavati se kućnog reda u objektu
 • u slučaju nastale štete prouzročene svojom krivnjom nadoknaditi Iznajmljivaču na licu mjesta svu načinjenu štetu. U tom slučaju Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu
 • voditi računa da svojim postupcima ne remeti mir u objektu. U tom slučaju Iznajmljivač ima pravo otkazati Klijentu boravak bez prava da obešteti istog.
 • poštivati broj osoba u rezervaciji. Iznajmljivač može uskratiti smještaj nenajavljenim osobama ili ima pravo tražiti nadoplatu za iste.

9. Reklamacije i prigovori

Agencija uvijek čini sve što je u njezinoj moći da osigura najbolju moguću uslugu, no u slučaju potrebe za reklamacijom, potrebno je slijediti sljedeće odrednice:

 • Klijent je dužan pregledati smještajnu jedinicu odmah po dolasku
 • Klijent je o eventualnim nepravilnostima ili nedostacima dužan odmah obavijestiti Iznajmljivača i Agenciju. Iznajmljivač i/ili Agencija pokrenut će uklanjanje navedenih nedostataka u što kraćem roku. Agencija i Iznajmljivač ne snose odgovornost u slučajevima kada Klijent subjektivno procijeni neadekvatnost usluge/opreme, a kada nije riječ o objektivnim nedostacima

Ako su usluge od strane Agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, Klijent može uložiti pismeni prigovor. Reklamacije i prigovore Klijent je dužan prijaviti odmah na dan dolaska osobno u poslovnicu (Natale d.o.o., Carducci 4, 52210 Rovinj) ili elektroničkom poštom (info@rovinj.com). Ukoliko Klijent ne podnese prigovor na licu mjesta gubi pravo na povrat novca i daljnju tužbu protiv Agencije.

Klijent je dužan surađivati sa Agencijom i Iznajmljivačem u dobroj namjeri, u cilju otklanjanja uzroka nezadovoljstva budući da je u interesu Klijenta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu, a Klijent i Agencija će sporove uvijek nastojati razriješiti sporazumno. Ukoliko Klijent ne bude zadovoljan sa smještajnom jedinicom i bez javljanja Agenciji samoinicijativno napusti istu, gubi pravo na povrat novca i tužba protiv Agencije smatrati će se neopravdanom. Ako Klijent uputi prigovor Agenciji nakon završetka korištenja usluga, isti se neće razmatrati.

Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga nije zadovoljavajuća, Agencija će Klijentu ponuditi alternativni smještaj koji po standardu mora bit isti ili viši od standarda rezervirane smještajne jedinice. Ako ni to nije moguće Agencija je dužna financijski obeštetiti Klijenta.

Za izvanredne slučajeve kada eventualne nedostatke nije moguće ukloniti na licu mjesta, Klijent mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji koju je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ako putnik uloži pismenu reklamaciju nakon toga roka, Agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir.

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na navedeni prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Agencija će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili neke druge institucije kao i davanja informacija u medije. Isto tako se putnik odriče prava na tužbu.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

10. Nadležnost suda

Agencija i Klijent su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Agencije. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.